Посадова інструкція майстра виробничого навчання

1.    Загальні положення

1.1.   Майстер виробничого навчання є педагогічним працівником Міжрегіонального Центру, що здійснює професійне навчання учнів та бере безпосередньо участь у навчально-виховній роботі.

1.2.   Майстер виробничого навчання  призначається наказом директора навчального закладу за поданням старшого майстра з числа осіб, які мають вищу або середню спеціальну освіту, відповідну кваліфікацію і досвід роботи з професії.

1.3.   Майстер виробничого навчання веде навчально-виробничу роботу під безпосереднім керівництвом старшого майстра і заступника директора з навчальної роботи, а  з питань виховання учнів – під керівництвом заступника директора з виховної роботи.

1.4.   У своїй діяльності майстер виробничого навчання керується: рішеннями директивних органів із питань навчання і виховання молоді, наказами, інструкціями, розпорядженнями й іншими керівними документами органів професійної освіти, положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу професійно-технічних навчальних закладів»; навчальними програмами і технічними вимогами на навчально-виробничі роботи, які виконують учні; правилами внутрішнього розпорядку і даною посадовою інструкцією.

1.5.   Робочий час майстра виробничого навчання визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи серед учнів.

1.6.   Майстер виробничого навчання в установленому порядку направляється на курси підвищення кваліфікації і стажування, проходить атестацію.

1.7.   Для визначення відповідності майстра виробничого навчання займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація.

1.8.         Майстру виробничого навчання залежно від рівня кваліфікації та стажу педагогічної роботи присвоюються педагогічні звання у відповідності до затверджених критеріїв навчально-методичної та виховної діяльності педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання:

  • «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»;
  • «Майстер виробничого навчання І категорії».

2.    Обов’язки

Майстер виробничого навчання у Міжрегіональному Центрі зобов’язаний:

2.1.   Формувати в учнів професійні знання, уміння і навички відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики за професією, навчати учнів раціональним прийомам виконання навчально-виробничих робіт і завдань, наукової організації праці, застосуванню прогресивних технологій.

2.2.   Складати документацію з планування виробничого навчання, підбирати навчально-виробничі роботи відповідно до затвердженого переліку.

2.3.   Забезпечувати оснащення робочих місць учнів з урахуванням вимог навчальної програми, техніки безпеки, виробничої санітарії, наукової організації праці і технічної естетики, здійснювати своєчасну підготовку до занять обладнання, техніки, матеріалів, інструменту, технологічної оснастки, інструктивної і технологічної документації, виготовляти зразки навчально-виробничих робіт.

2.4.   Проводити інструктажі учнів щодо виконання прийомів, операцій і видів робіт у відповідності з сучасними вимогами до якості навчання, а також дотримання норм і правил охорони праці, безпеки виконання робіт, пожежної безпеки і виробничої санітарії.

2.5.   Приймати виконані учнями роботи і завдання, оцінювати їхню якість, здавати готову продукцію старшому майстру навчального закладу.

2.6.   Контролювати успішність і відвідування занять учнями протягом семестру. Приймати дієві міри до учнів, відсутніх на заняттях без поважних причин.

2.7.   Розробляти під керівництвом старшого майстра навчального закладу програми виробничої практики учнів групи.

2.8.   Перед початком і в період виробничого навчання і практики учнів вивчати організацію виробництва, нове обладнання і технологічні процеси, досвід передовиків і новаторів виробництва, перевіряти дотримання норм і правил безпечного ведення робіт і підбирати для групи навчально-виробничі завдання і робочі місця, дільниці або інші об’єкти, що відповідають вимогам навчальних програм, брати участь у підготовці й оформленні договорів із підприємствами, організаціями на проходження учнями практики.

2.9.   Здійснювати контроль навчально-виробничих робіт учнів групи, правильності ведення ними щоденників і звітів про практику, а також за нарахуванням і перерахуванням грошових сум за роботи, виконані учнями в період виробничого навчання і практики.

2.10.    Організовувати підготовку учнів до державної кваліфікаційної атестації, брати участь в її проведенні.

2.11.    Контролювати забезпечення учнів нормальними житловими умовами, організацію їх харчування, побутове та культурне обслуговування у період виробничого навчання і практики.

2.12.    Організовувати у встановленому порядку направлення учнів випускників Центру на підприємства, в організації для постійної роботи, брати участь у контролі за їх закріпленням на виробництві.

2.13.    Здійснювати разом із керівництвом, громадськими організаціями й інженерно-педагогічним колективом навчального закладу тісну єдність трудового і морального виховання майбутніх робітників, домагатися виконання правил внутрішнього розпорядку.

2.14.    Розвивати пізнавальні інтереси учнів, навички самоосвіти і самостійності в роботі. Сприяти підвищенню загальноосвітнього, технічного і культурного рівня учнів групи шляхом залучення їх до занять у гуртках, до участі в конкурсах, олімпіадах, технічній творчості, раціоналізації і винахідництві, художній самодіяльності.

2.15.    Піклуватися про здоров’я учнів, їх медико-санітарне обслуговування, проведення медичних оглядів, лікувально-оздоровчих заходів, літнього відпочинку. Систематично контролювати дотримання санітарно-гігієнічних умов праці і навчання, виховання і житлово-побутового обслуговування. Підтримувати зв’язок із батьками, інформувати їх про успішність і поведінку учнів, участь у громадському житті колективу.

2.16.    Постійно підвищувати свою фахову і педагогічну кваліфікацію, вивчати передовий педагогічний досвід, досягнення наук і техніки та використовувати їх під час навчального процесу.

2.17.    Брати участь у роботі педагогічної ради, методичних комісій, професійній орієнтації молоді.

2.18.    Чергувати в гуртожитку або їдальні Центру згідно затверджених графіків чергувань.

2.19.    Вести облік проведених годин виробничого навчання в журналі обліку виробничого навчання у відповідності до встановлених вимог.

2.20.    Щоденно, в робочі дні, записуватись в журналі обліку перебування працівників на робочих місцях.

3.    Права

Майстер виробничого навчання має право:

3.1.   Вносити пропозиції щодо поліпшення виробничого навчання і практики учнів до педагогічної ради навчального закладу та в керівних органів професійно-технічної освіти.

3.2.   Клопотати про своєчасне забезпечення навчальної групи новою технікою, інструментом, матеріалами, технологічною та навчально-методичною документацією, іншими необхідними засобами для якісного проведення навчально-виробничого процесу.

3.3.   Не допускати учнів до робіт у випадку несправності устаткування, інструментів, пристосувань і приладів, а також із матеріалами, що не відповідають технічним вимогам. Про прийняте рішення майстер виробничого навчання своєчасно інформує старшого майстра або керівника закладу.

3.4.   Клопотати про заохочення учнів у встановленому порядку за успішне оволодіння професією, активну участь у громадській роботі і зразкову поведінку, про надання матеріальної допомоги, а також про накладання стягнень за порушення дисципліни або правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.5.   Майстер виробничого навчання, що має вищу освіту і  педагогічний досвід, може вести викладацьку роботу, керувати методичною комісією або завідувати навчальним кабінетом за додаткову оплату у встановленому порядку.

4.    Відповідальність

Майстер виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі  несе відповідальність за:

4.1.   Розроблення і своєчасний перегляд інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

4.2.   Своєчасне проведення інструктажів з учнями з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

4.3.   Виконання в повному обсязі програм виробничого навчання та виробничої практики відповідно до навчального плану і графіка навчального процесу.

4.4.   Життя і здоров’я учнів під час уроків виробничого навчання, якісне і своєчасне ведення плануючої документації.

4.5.   Якість професійної підготовки, рівень знань, навичок і умінь учнів, за виховання їх моральних якостей.

4.6.   Забезпечення учня місцем проходження виробничої практики на оплачуваному робочому місці.

4.7.   Стан технічного і технологічного устаткування, інструментів, їх своєчасне відновлення.

4.8.   Відвідування учнями занять виробничого навчання та виробничої практики.

4.9.   Забезпечення безпечних умов роботи в процесі виробничого навчання та виробничої практики.

4.10.    Належний господарський, санітарний і естетичний стан майстерень, робочих місць, основних і підсобних приміщень.

4.11.    Проведення занять виробничого навчання у відповідності до затвердженого розкладу.

4.12.    Підвищення своєї професійної і педагогічної кваліфікації.

5.    Повинен знати

Майстер виробничого навчання у Міжрегіональному Центрі повинен знати:

5.1.   Законодавчі і нормативні акти з питань професійної освіти.

5.2.   Основи трудового законодавства.

5.3.   Навчальні програми з виробничого навчання.

5.4.   Технологію виробництва, виробниче устаткування і правила його технічної експлуатації.

5.5.   Основи педагогіки, психології, методики професійного навчання  і виховання учнів.

5.6.   Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії.

6.    Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Майстром виробничого навчання може бути особа, яка має відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан якої дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

7.    Взаємовідносини, зв’язки за посадою

Майстер виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі:

7.1.   Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором Центру.

7.2.   Одержує від адміністрації закладу інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, і знайомиться під розписку з відповідними документами.

7.3.   Організовує оформлення договорів із підприємствами (організаціями) на проходження учнями практики.

7.4.   Працює в тісному контакті з інженерно-педагогічними працівниками закладу, батьками учнів (особами, що їх заміняють), систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками закладу.