Вивчення астрономії з використанням електронного навчально-методичного комплексу

Вивчення астрономії з використанням електронного навчально-методичного комплексу

Інформатизація сучасного суспільства неминуче приз­водить до інформатизації освіти. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефек­тивність самостійної роботи, дають цілком нові можли­вості для творчості; педагогу вони дозволяють реалізува­ти принципово нові форми та методи навчання.

Широке впровадження у навчальний процес нових ін­формаційних технологій включає розробку та практич­не використання науково-практичного забезпечення, ефективне застосування програмних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючі навчальні процеси та організаційні структури. Посилення загальноосвітніх функцій комп’ютерно орієнтованих дидактичних сис­тем пов’язане з оволодінням учнями комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для повсякденного жит­тя та майбутньої професійної діяльності.

Використання  ІКТ для активного залучення учнів у навчальний  процес є одним з багатообіцяючих напрямів розвитку освіти. Постійно зростаюча потужність й універсальність комп’ютерів, впровадження  у  навчальний  процес нових програмних засобів  відкривають нові можливості   викладання   і    навчання, дозволяють   розширювати  набір   вживаних методів навчання, а учням – вносити свій вклад до вирішення загальних завдань.  Та найголовніше – нові освітні технології допомагають підвищити рівень навчання і поліпшити успішність кожного учня.

Враховуючи все вищесказане, викладач Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців                          м. Хорол Христенко Володимир Миколайович розробив та активно використовує «Електронний навчально-методичний комплекс з предмета «Астрономія»», який орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності  за змістом і структурою до навчальної програми для всіх типів професійно-технічних навчальних  закладів.

Актуальність даного засобу полягає в наступному:

 • створення дидактичних основ технології дистанційного навчання для вивчення астрономії в позаурочний час (можливість опрацювання та конспектування нового матеріалу самостійно – курс відеоуроків та презентацій);
 • створення умов для індивідуалізації навчання (групові форми роботи – не більше 10 хвилин);
 • структуризація змісту астрономії (використання опорних конспектів);
 • підвищення наочності навчального процесу( моделювання процесів та явищ, що вивчаються).

Метою впровадження даної інновації є: реалізація впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій та посилення загальноосвітніх функцій комп’ютерно орієнтованих дидактичних систем, пов’язаних з практичним оволодінням  учнями навичок самостійної роботи з сучасним програмним забезпеченням, формування теоретичної бази знань учнів з астрономії та практичних навичок з ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у навчальній діяльності.

Комплекс  складається з випереджаючого домашнього завдання, курсу анімаційних відеоуроків, опорних конспектів та рівневих тестових завдань.

Випереджаючі домашні завдання мають  вигляд  курсу поурочних презентацій з астрономії, які охоплюють повний курс предмета (17 годин). Теми презентацій відповідають темам поурочно-тематичного плану з астрономії. Кожна презентація містить тему та  план уроку. Виклад нового матеріалу відбувається за питаннями плану у вигляді визначень, короткого опису явищ, порівняльних таблиць, структурних схем та ін. для полегшення написання опорного конспекту.   В кінці кожної презентації містяться:

 • тестові завдання для самоперевірки (підкреслюється правильні відповіді в тестових завданнях та в питаннях), за допомогою яких учень може самостійно перевірити пройдений матеріал з даної теми;
 • домашнє завдання та теми на доповіді, реферати.

Курс анімаційних відеофрагментів тривалістю до 10 хвилин, охоплює всі теми курсу астрономії і практичні заняття та являє собою комбіновані фрагменти науково-популярних фільмів з астрономії. Відеофрагменти призначені для максимально зручного використання за допомогою різноманітних цифрових пристроїв: комп’ютерів,  DVD програвачів. Під час перегляду можна користуватися паузами для зупинки відеосюжету в тих місцях, де викладаються окремі визначення, рисунки, структурні схеми з метою їх детального вивчення. При дистанційному навчанні курс відеофрагментів можна завантажити на будь-який мобільний телефонучня, на якому встановлено відеоплеєр та робити декілька переглядів навчального матеріалу самостійно.

Опорні конспекти з курсу астрономії.  Створені опорні конспекти можна використовувати на будь-якому етапі вивчення матеріалу. Матеріал по темах розділений за кольоровою гамою (заголовки розділів з кожної теми мають свої кольори). Кожний розділ теми містить  посилання на інтернет-ресурси  для  більш детального вивчення матеріалу. Посилання іде на конкретний параграф теми. Учні самостійно можуть скласти за цими схемами конспект матеріалу, що вивчається.

У додатках міститься глосарій (основні терміни та поняття з курсу астрономії). Це допомагає оптимізувати та підвищити ефективність навчальної роботи на уроках астрономії. (Глосарій розміщено за алфавітом, проте краще  розмістити його поурочно).

Тестові завдання до тем курсу астрономії, які призначені для здійснення поточного оцінювання та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з астрономії, є потемні, закриті, одновибіркові. В електронному вигляді тестові завдання представлені  за допомогою програми Kpab 2.4.17d  та у форматі pdf,   у паперовому вигляді в якості збірника «Тестові завдання з астрономії для учнів ПТНЗ». При одногодинному тижневому навантаженні доцільно використовувати цикл з поурочними тестовими завданнями, при двогодинному – цикл з потемними завданнями.

Тестові завдання допомагають учням систематизувати отримані знання, більш ефективно і якісно їх використовувати під час підготовки до тематичних атестацій, підвищувати результативність самостійної роботи.

Які ж результати запровадження даного комплексу?Для оцінки навчального ефекту вибрано показник «якість навчання».  Для перевірки було взято  дві паралельні групи з професії «Кухар». Одна  з них (контрольна) працювала за програмними засобами з астрономії. Друга (експериментальна) працювала за даною методикою. Для оцінки навчального ефекту вибрано показник «якість навчання». Оцінка його достовірності виконана із застосуванням критерію φ Фішера (кутового перетворення Фішера). На підставі даної методики, розраховано емпіричне значення кута перетворення Фішера, яке більше, ніж критичне φемп= 1,717 > 1,64. Отриманий результат показує, що результати розрахунку емпіричного значення кута перетворення Фішера знаходяться в зоні значущості та дає підстави зробити висновок про те, що вищий рівень успішності навчання з астрономії в експериментальній групі учнів Міжрегіонального Центру є результатом впровадження у навчання запропонованої  технології, а не випадковістю.

У кінці курсу викладач здійснює аналіз якості знань на кожному уроці з метою корекції окремих розділів комплексу. Підсумком систематичної роботи за даною методикою  є:

 • оцінювання учнів на кожному уроці;
 • підвищення інтересу до вивчення предмета;
 • підвищення працездатності учнів на уроці, швидке сприйняття нового матеріалу;
 • більша насиченість, яскравість, результативність освітнього процесу;
 • розвиток пізнавальної активності учнів, аналітичного мислення,  формування  навиків індивідуальної роботи  та  самостійного дослідження.

Досвід роботи за даною методикою, центральним прийомом якої є поглиблений контроль на кожному занятті результатів самостійної роботи учнів, створює можливості для їхньої системності у навчанні. В свою чергу, створюються умови для посилення мотивації навчання, що спричиняє підвищення загального рівня якості знань учнів з астрономії практично до 60%.

Використовуючи   електронний навчально-методичний  комплекс  з предмета «Астрономія в ПТНЗ. Рівень стандарту»  на уроках астрономії, переконалися, що це дозволяє з високою мірою ефективності розвивати в учнів пізнавальну  активність та аналітичне мислення, підвищувати інтерес  до   вивчення предмета,  формувати в них навики роботи з комп’ютером,  колективної роботи  та  самостійного дослідження.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *