Застосування особистісно орієнтованої технології з метою мотивації активної життєвої позиції учнів Центру

  «Ти можеш!» – повинен нагадувати

вчитель учню. «Він може!» – повинен

нагадувати колектив.«Я можу!» –

повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов

Однією з найважливіших характеристик життя є саме те, що воно становить собою надзвичайно складний і внутрішньо суперечливий процес становлення людини. Якщо раніше, у зв’язку з відносною простотою суспільного життя, людина ставала соціально підготовленою раніше, ніж вона досягала фізичної зрілості, то зараз, навпаки, у зв’язку з акселерацією людина біологічно дозріває швидше, і в той же час, через причини ускладнення суспільного життя, досягнення нею соціальної зрілості значно сповільнюється.

Природно, що ця проблема не може не хвилювати педагогів. Тому ними здійснюється пошук різних шляхів, насамперед через удосконалення навчання і виховання молоді, які б допомогли прискорити соціальне дозрівання людини, перетворення її у повноцінного, повноправного члена суспільства. Але у зв’язку з цим велика відповідальність лягає і на нашу молодь, обов’язок якої самій прагнути до того, щоб хоча б до закінчення школи чи професійно-технічного закладу стати достатньо зрілими людьми не тільки за рівнем освіти, але й у всіх інших відношеннях.

Тому головним завданням педагогів є виховання не просто учня – носія знань, а, перш за все, людини з високими моральними якостями: доброї, милосердної, інтелектуальної, вольової, фізично здорової.

«Не чекай, коли тебе «зроблять» дорослим, а формуй себе сам» – ось заповідь, яку необхідно було б виконувати кожній молодій людині. Але щоб бути здатним виконати цю вимогу, потрібно насамперед самому собі відповісти на питання: Хто я? Ким і яким я хотів би бути? На що я здатний і що я можу зробити, або чого я не можу досягти? Відповіді на ці запитання складають необхідний елемент у самовизначенні людини, яке є невід’ємною частиною її становлення.

Що потрібно для того, щоб допомогти становленню особистості, здатної усвідомлювати себе членом суспільства? Як виявити соціальні установи молодої людини?

Даючи відповіді на ці запитання у процесі навчально-виховної роботи колектив Міжрегіонального центру звернувся до спадщини А.С. Макаренка, запозичивши ідеї перспективних ліній, коли учень сам ставить мету, має чітке уявлення про неї, розумно планує її досягнення і рухається до її виконання.

Не випадково відомий педагог-новатор В.Шаталов, який є одним із авторів гуманної педагогіки, стверджував: “«Ти можеш!» – повинен нагадувати вчитель учню. «Він може!» – повинен нагадувати колектив. «Я можу!» – повинен повірити в себе учень.”

Педагогічний колектив Міжрегіонального центру глибоко переконаний, що особистість формується через реальну участь у діяльності, де набуваються основні цінності: наполегливість, завзятість, самостійність. У даному випадку через навчання, як основний вид діяльності учня, через відношення до праці, до колективу, до людей, відношення до себе. Тому в нашому колективі ведеться поглиблена робота над вихованням особистості з активною життєвою позицією, коли учень змагається сам з собою, через усвідомлення свого «Я», своїх можливостей. Учень особисто складає план навчальної діяльності, вказуючи, з яких предметів які здобутки планує одержати, розробляє програму суспільно-корисних справ на рік, при цьому враховуючи свої потенційні можливості. Тому цей план є реальним для виконання.

У додатках можна побачити титульний лист особистого творчого плану, де учневі пропонується задуматися над крилатим висловом, що має стати кредом всього його життя: «Успіх не шукатиме тебе, ти сам мусиш його знайти!»

Особистий творчий план учня включає такі розділи:

1. Успішність.

2. Відвідування занять.

3. Дотримання правил поведінки.

4. Участь в громадському житті, у предметних гуртках і секціях.

Розглянемо більш детально кожний із цих розділів.
Показники успішності із загальноосвітніх предметів плануються учнем на рівні, не нижчому, ніж в школі (для учнів 1-го курсу) чи в минулому навчальному році (для учнів 2-3-го курсів). Показники успішності із професійно-практичної підготовки (навчальна та виробнича практики) плануються учнем на рівні, не нижчому 7 балів. З інших предметів, що входять до додатку диплома молодшого спеціаліста, показники успішності плануються учнем на рівні його можливостей, але не нижче середнього рівня та особистих досягнень. Особистий творчий план учня обов’язково передбачає підвищення ним успішності хоча б з одного чи декількох предметів на вибір учня, тобто напруженість, адже кожна людина повинна постійно зростати та самоудосконалюватися.

Досвід роботи показує, що кожен учень, навіть той, що мав низький рівень знань у школі, захоплюється можливістю позмагатися сам з собою і довести всім, на що він здатний.

У юному віці люди схильні скоріше переоцінювати, ніж недооцінювати свої сили і можливості, а тому ставлять перед собою цілі дещо завищені. Результати досить часто виявляються скромнішими. Але таке завищення планів, у тому числі і мети свого життя, якоюсь мірою виправдане. Молода людина не повинна шукати легких шляхів, а ставити перед собою завдання масштабні і водночас реальні для досягнення. Тому саме тут на допомогу учневі приходять класний керівник, майстер виробничого навчання, які підкажуть, направлять на реальний шлях чи допоможуть повірити в самого себе, у свої можливості. Роль педагога на початковому етапі прийняття учнем особистих творчих планів досить важлива. І тут педагогу потрібно проявити терпіння, наполегливість, віру в силу гуманного підходу до учня, доброту, щирість і людяність. Сама реалізація педагогом цих установок робить навчання гуманним і значущим для учнів, дозволяє їм реалізувати свій потенціал і досягти успіхів як у навчанні, так і в різних напрямах життєдіяльності.

Система прийняття та виконання особистих творчих планів, розроблена колективом педагогічних працівників нашого навчального закладу, дає змогу учневі самому ставити перед собою мету і рухатися до її виконання, відчути секрет успіху, тобто стати переможцем (адже в її основі лежить принцип рівних можливостей), отримати хоча б невелику, але перемогу в утвердженні себе як особистості, радісно та успішно навчатися і жити, опановувати майбутню професію, щоб стати висококваліфікованим та конкурентноспроможним фахівцем своєї справи. Головне завдання даної системи – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам кожного учня, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків, з незалежним високорозвиненим розумом – таку людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально та фізично і проведе в життя свою незалежну думку, тобто виховати успішну людину.

Створення позитивної психолого-педагогічної атмосфери дозволяє покласти в основу виховної роботи підхід, який базується на визначенні неповторності, самоцінності, унікальності.

На виховних годинах відбувається підведення підсумків виконання особистих творчих планів. Учень звітує про свої здобутки або невдачі, визначає шляхи покращення своїх результатів.

Підведення підсумків проводиться чотири рази на навчальний рік, в кінці кожного періоду: І період – вересень, жовтень; ІІ період – листопад, грудень; ІІІ період – січень, лютий, березень; ІV період – квітень, травень, червень. У кінці кожного періоду викладачі, враховуючи потемні атестації та поточні оцінки, отримані учнями протягом періоду навчання, виставляють оцінки за період, що фактично є підсумковою проміжною оцінкою з предмету. Ці оцінки і заносяться до особових творчих планів учнів у графу «Підсумкова оцінка». Порівнюється оцінка за період з прийнятими особистими планами та в графі „Виконання плану” навпроти кожного предмету виставляються позначки: „0” – якщо учень спрацював згідно свого плану; „+” – якщо учень підвищив свою успішність з предмету; „-” – якщо учень понизив свою успішність з предмету. У рядку „Всього” підраховується кількість позначок „0”, „+”, „-”.
Вважається, що учень не виконав свій особистий творчий план з успішності, якщо він має хоч одну позначку „-”. Якщо ж учень не має позначки „-”, то вважається, що він виконав свій особистий творчий план з успішності і став переможцем.
Якщо учень має позначку ” – “, але загальна сума кількості “+” і “-” додатна, то вважається що учень підвищив свою успішність. Якщо загальна сума кількості “+” і “-” від’ємна, то вважається що учень понизив свою успішність. Якщо сума “+” і “-” дорівнює нулю, то вважається що учень утримався на минулому рівні.

Якщо у навчальній групі є учні, які з усіх предметів мають оцінки високого рівня, то групі до загальної кількості балів з успішності додається 10 балів за кожного такого учня. За кожного учня, який має оцінки 7-12 балів, навчальній групі додається по 5 балів до загальної кількості. Якщо в групі є учні, які мають оцінки початкового рівня (крім загальноосвітніх предметів), то від загальної кількості балів віднімається по 5 балів за кожного такого учня.

Проміжні результати І-го і ІІІ-го періодів допомагають учневі побачити свої досягнення і прорахунки, визначити, над чим йому потрібно більше попрацювати, щоб успішно закінчити навчальний семестр чи навчальний рік.

Про досягнуті результати знають всі учні Центру, батьки. Прізвища переможців заносяться на стенди, які мають назву: „Вони — переможці!”, «Вони підвищили успішність!», «Вони понизили успішність!».

Таким чином в учня формується інтерес до навчання. Наявність успіху окрилює, захоплює, підносить учня не тільки у власних очах, а сприяє утвердженню його як особистості в учнівському колективі групи, стає нормою життя. Адже успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил учня, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися. Практика показує, що молода людина до свого успіху підходить аналітично, шукає його корені, прогнозує розвиток успіху, адже в основі очікуваного успіху лежить прагнення утвердити своє «Я».

Прийняття учнем особистих творчих планів передбачає виконання ним показників не тільки з успішності, а й дотримання правил поведінки (не мати зауважень про порушення дисципліни), не допускати пропусків занять без поважних причин, виконувати обов’язки з самообслуговування, відвідувати предметні гуртки, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції.

Саме ця система відповідає вимогам сучасної освіти й виховання, яка спирається на особистісно орієнтований підхід, де провідна роль належить учневі.

Видатний педагог А. С. Макаренко писав: „Справжнім стимулом людського життя є завтрішня радість”. Саме відчуття радості спілкування, праці у злагодженому колективі дає відчутні результати. А педагогічний колектив Міжрегіонального центру намагається постійно працювати на кінцевий результат, тому шукає та застосовує інноваційні технології, немовби підтверджуючи трохи перефразовані слова В.О.Сухомлинського: «Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо самий час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка освіта, що їй народ ввіряє своє майбутнє…»