Посадова інструкція викладача

1. Загальні положення

1.1.   Викладач є педагогічним працівником Міжрегіонального Центру, бере безпосередньо участь у навчально-виховній роботі, проводить навчання учнів з урахуванням конкретних педагогічних ситуацій і специфіки предмету, що викладає.

1.2.   Викладач за своїми посадовими обов’язками працює під керівництвом заступника директора з навчальної роботи, завідуючого відділенням, голови методичної комісії.

1.3.   Викладач призначається на посаду і звільняється з посади директором навчального закладу за представленням заступника директора з НР.

1.4.   Робочий час викладача визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи серед учнів.

1.5.   При виконанні своїх обов’язків викладач навчального закладу керується постановами і розпорядженнями керівних органів з питань освіти, Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах», наказами, інструкціями і розпорядженнями директора навчального закладу, даною посадовою інструкцією.

Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню його кваліфікації проводиться атестація, яка здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом: проведення контрольних робіт, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів у відповідності до затверджених критеріїв навчально-методичної та виховної діяльності педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання.

Враховуються державні нагороди, рівень моральних якостей та загальної культури педагогічного працівника, володіння державною мовою.

За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії:

  • «спеціаліст»;
  • «спеціаліст ІІ категорії»;
  • «спеціаліст І категорії»;
  • «спеціаліст вищої категорії»,

присвоюються педагогічні звання:

  • «старший викладач»;
  • «викладач-методист».

 

2.    Обов’язки

Викладач  Міжрегіонального Центру зобов’язаний:

2.1.   Здійснювати теоретичну і практичну підготовку учнів з відповідного навчального курсу, предмету, циклу дисциплін у відповідності до затверджених програм.

2.2.   Забезпечувати умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог; організовувати і контролювати їхню самостійну роботу.

2.3.   Використовувати ефективні форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні технології.

2.4.   Формувати в учнів уміння, навички, готувати їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності.

2.5.   Виконувати режим роботи згідно Правил внутрішнього розпорядку Міжрегіонального Центру, вимоги Статуту Центру.

2.6.   Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.7.   Керувати предметними гуртками і допомагати керівництву гуртками технічної творчості учнів.

2.8.   Вносити пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу.

2.9.   Вивчати індивідуальні особливості учнів, дбати про розвиток їх  здібностей, проводити позакласну роботу з учнями та їх батьками.

2.10.    Забезпечувати дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки.

2.11.    Брати участь у професійній орієнтації молоді.

2.12.    Щоденно, в робочі дні, записуватись в журналі обліку перебування працівників на робочих місцях.

2.13.    Дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку, проведення занять у відповідності із затвердженим розкладом та замінами.

2.14.    Вести облік вичитаних годин та успішності учнів в журналі теоретичного навчання у відповідності до правил ведення.

2.15.    У встановлені терміни проходити медичний огляд на професійну придатність.

 

3.    Права

Викладач навчального закладу має право:

3.1.   Вести заняття за допомогою тієї методики, яку він вважає для себе прийнятою, забезпечуючи оволодіння учнями основами знань відповідно до навчальної програми.

3.2.   Розробляти і подавати на затвердження у встановленому порядку власні робочі  навчальні програми з предметів або користуватися вже затвердженими вищими органами освіти.

3.3.   Планувати навчальний матеріал з предмету, що викладає, домагатися виконання навчальної програми, досягнення всіма учнями базового рівня знань з предмету.

3.4.   Вимагати дотримання навчальної дисципліни, режиму проведення  занять із боку учнів.

3.5.   Вимагати дотримання вимог техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації навчального устаткування.

3.6.   Брати участь у діяльності методичних об’єднань та інших форм проведення методичної роботи, вносити пропозиції з удосконалення методичної роботи в навчальному закладі.

3.7.   Систематично проходити (1 раз у 5 років) атестацію, проходити позачергову переатестацію при відповідних вказівках вищих органів освіти або при інших непередбачених обставинах.

3.8.   Підвищувати кваліфікацію і брати участь у районних, міських, обласних семінарах, конференціях, навчатися на курсах підвищення кваліфікації і займатися самоосвітою.

3.9.   Брати участь у роботі педагогічної ради навчального закладу, обирати і бути обраним в органи самоврядування Центру.

4.    Відповідальність

Викладач навчального закладу  несе відповідальність за:

4.1.   Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

4.2.   Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.3.   Дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії.

4.4.   Організацію і проведення уроків у відповідності до затвердженого розкладу та замін уроків.

4.5.   Реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до навчального плану і графіка навчального процесу.

4.6.   Збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

4.7.   Якісне і своєчасне ведення плануючої, облікової та звітної документації.

4.8.   Своєчасне достовірне ведення журналів теоретичного навчання згідно встановлених вимог.

4.9.   Своєчасне і достовірне оформлення звітної документації.

5.    Повинен знати

Викладач навчального закладу повинен знати:

5.1.   Закони України, рішення Уряду та інших державних органів з питань освіти і виховання молоді.

5.2.   Конвенцію про права дитини, положення «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах».

5.3.   Програму і принципи організації навчання з предмету, що викладає.

5.4.   Основні технологічні процеси і прийоми роботи з профілю.

5.5.   Педагогіку, фізіологію, психологію і методику навчання.

5.6.   Сучасні форми і методи навчання і виховання учнів.

5.7.   Основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 

6.    Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних закладах можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

7.    Взаємовідносини, зв’язки за посадою

Викладач Міжрегіонального Центру:

7.1.   Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором Центру.

7.2.   Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік. План роботи погоджується головою методичної комісії і затверджується заступником директора з навчальної роботи Центру.

7.3.   Подає заступнику директора з навчальної роботи письмовий звіт про свою діяльність.

7.4.   Одержує від директора і його заступників, завідуючого відділенням інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, знайомиться під розписку з відповідними документами.

7.5.   Працює в тісному контакті з викладачами і майстрами виробничого навчання, батьками учнів (особами, що їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками закладу.