Значення колективного договору в регулюванні діяльності Міжрегіонального центру

(завантажити)_Презентація колдоговір

Колективний договір відіграє важливу роль у діяльності трудових колективів.  Вимогами законів України «Про охорону праці» і «Про колективні договори і угоди» передбачено, що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов’язків сторін, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед за допомогою колективного договору.

Колективний договір Міжрегіонального центру передбачає заходи матеріального та морального заохочення та заходи впливу на недисциплінованих працівників під час ведення освітнього процесу.

При укладанні колективного договору в навчальному закладі дотримуються наступні принципи:

 • рівноправність учасників, паритетне представництво та контроль за виконанням взятих зобов’язань;
 • надання свободи в обговоренні питань, що становлять предмет колективного договору;
 • добросовісність у прийнятті зобов’язань, взаємна відповідальність у разі невиконання умов колективного договору;
 • врахування реальних можливостей матеріального, виробничого та фінансового забезпечення зобов’язань сторін;
 • дотримання норм трудового законодавства.

Колективний договір укладається між адміністрацією і профспілковим комітетом на загальних зборах працівників навчального закладу терміном 4 роки і  містить 10 розділів та 16 додатків до нього. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення доплат, надбавок та премій;
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової організації

Укладання колдоговору на загальних зборах працівників Центру

У колективному договорі Центру відтворюються не тільки основні правові положення про працю, які мають виняткове значення для працівників, а й додаткові, порівняно з чинним законодавством, положення з оплати й умов праці, соціального захисту, гарантії та пільги, які надаються саме керівництвом Центру.

У колективному договорі Міжрегіонального центру на 2017-2020 роки визначено головні напрями співпраці щодо збереження попередніх напрацювань та подальший розвиток тих засад, що створюють можливості посилити захист інтересів членів трудового колективу.

Відповідно до взятих зобов’язань адміністрація і профспілковий комітет працюють над забезпеченням умов праці та відпочинку, дотриманням працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку, що є додатком до колективного договору, визначені основні права і обов’язки працівників:

– своєчасно та в повному обсязі виконувати робочі завдання (функціональні обов’язки), дотримуючись технологічної дисципліни;

– в установлені терміни проходити періодичні медичні огляди, користуватися засобами індивідуального захисту;

– дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;

– вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу навчального закладу;

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Центру.

Тому за попередні роки не було допущено випадків виробничого травматизму та індивідуальних чи колективних трудових конфліктів.

За умовами поновленого Положення «Про преміювання працівників Центру» для стимулювання всіх категорій членів трудового колективу передбачено встановлення надбавки за інтенсивність праці та збільшення її інтелектуальної складової, а також надана можливість встановлення доплат тим працівникам, які якісно виконують особливо важливі роботи. Для працівників, які поряд зі своїми посадовими обов’язками виконують додаткові відповідальні функції, а також за збільшення обсягів роботи, гарантується встановлення доплат до посадових окладів у розмірі до 50 відсотків. Такі надбавки та доплати гарантуються на період дії Колективного договору.

Положення, що увійшли до колективного договору, як його додатки, унормовують вирішення не тільки питань оплати та стимулювання праці, встановлення надбавок і доплат, а й умови надання матеріальної допомоги, компенсацій і пільг у разі погіршення здоров’я або роботи в особливих умовах.

Відповідно до розділу колективного договору «Охорона праці» в Центрі розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці  та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж. У 2017 році на заходи з охорони праці витрачено коштів в сумі 201087 грн. що складає  3,58 відсотка  від фонду оплати праці (згідно статті 19 Закону України «Про охорону праці» витрати на охорону праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, повинні   становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік).

Наявність у навчальному закладі коштів дає можливість створити на кожному робочому місці здорові та безпечні умови праці, у визначені терміни  проводити атестацію робочих місць, забезпечити  працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Працівники, які працюють у шкідливих умовах праці (акумуляторник, газоелектрозварник), отримують доплати та безкоштовно молоко.

Колективний договір також відіграє важливу роль у питаннях надання щорічних відпусток працівникам Центру, оскільки:

 • конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 7 Закону про відпустки);
 • конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 цього Закону);
 • законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток (ст. 4 цього Закону).

Згідно додатків Колективного договору Центру працівникам за роботу у шкідливих умовах праці відповідно до списків посад, робіт і професій надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, а за особливий характер роботи – 4 дні.

Прийняті у розділі «Соціальні пільги, гарантії, компенсації» зобов’язання дають можливість для тимчасового проживання працівників надавати їм кімнати в гуртожитку, виділяти працівникам та пенсіонерам земельні ділянки під огороди для вирощування овочевих культур та картоплі, проводити їх  обробіток механізмами навчального закладу, безкоштовно надавати транспорт для організації поховання померлих працівників, в тому числі пенсіонерів та близьких родичів працівників (батьків, чоловіка або дружини, дітей). Адміністрація навчального закладу щомісячно перераховує профспілковому комітету кошти в розмірі 0,3 відсотка від фонду оплати праці, що спрямовуються ведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи. В Центрі традиційним стало проведення для працівників новорічних вечорів, відзначення разом із ветеранами праці святкових дат, організація екскурсійних поїздок по визначних місцях, спортивних змагань та вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Участь працівників Центру у культурно-масовій роботі

Аналіз змісту колективного договору дає підставу стверджувати, що провідною функцією колективного договору є захисна, що здійснюється за допомогою закріплення в ньому юридичної відповідальності сторін за свою неправомірну поведінку, а також повноважень профспілкової організації щодо захисту прав та інтересів працюючих.

Ще одна функція –  регулятивна, яка реалізується шляхом встановлення певних правил поведінки – правових норм. Виконуючи регулятивну функцію, колективний договір підвищує трудові гарантії для працівників, конкретизує правові норми, заповнює прогалини у трудовому законодавстві.

Необхідно виділити й таку важливу функцію колективного договору як виховну. Сторони договору, беручи участь в переговорному процесі, виховують в собі такі риси як дипломатичність, толерантність. При цьому зростає їхня правосвідомість, правова культура, сторони набувають юридичних знань шляхом вивчення положень законодавства, що береться за основу.

Наступна функція колективного договору – функція соціального партнерства. Укладення договору означає завершення переговорного процесу і досягнення сторонами компромісу, що певним чином стає запорукою стабільності і соціального спокою в навчальному закладі.

Зазначені функції колективного договору  забезпечують стабільність,  уникнення трудових конфліктів, створюють основу соціального захисту працівників, сприяють підвищенню рівня правосвідомості як працівників так і адміністрації.

Список літератури:

 1. Кодекс законів про працю України зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 19.12.2017 р. № 2249-VІІІ.
 2. Закон України «Про колективні договори, угоди» зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VІІІ.
 3. Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 19.02.2017 р. № 2249-VІІІ.
 4. Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, реєстраційний № 31 від 15.12.2016.
 5. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області на 2017-2020 роки, реєстраційний № 6 від 13.02.2017.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *