ЗВІТ Первинної профспілкової організації учнів Міжрегіонального центру про виконання профспілкового бюджету за 2018 рік

Таблиця 1

Розподіл членських профспілкових внесків

( грн.)

 

 

Код

рядка

Проф­спілковим комітетам Райко­мам проф-спілки Обкомам проф­спілки Обласним міжгалузе­вим радам профспілки

 

ЦК проф­спілки Всього

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Фактично одержана сума членських профспілкових внесків 1

 

10479,68 10479,68
в т.ч. натуроплатою 2
вт.ч. в дорозі 3
Відсоток  до всього 4

Довідково: Отримано профспілкових внесків від студенктів та учнівської молоді,всього 10479,68грн.

Кількість первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профобліку-  ___1___

                               з них, фінансово активних, які отримують та перераховують профвнески –____1_____

Таблиця 2

Виконання профспілкового бюджету (Доходи)

                                                                                                                                                 ( грн.)

№ рахунків та суб­рахунків Найменування статей доходів

 

Код рядка

 

Виконання з початку

року

 

1 2 3 4
Залишок бюджетних коштів на

1 січня 2018 року

1 1491,48
1. Прибутки – всього 

в т.числі

2 10479,68
1.1 Вступні членські внески від членів профспілки 3 10479,68
1.2 Надходження членських профспілкових внесків 4  
1.3 Надходження від платних заходів 5  
1.4 Надходження від госпорганів (0,3%) 6  

 

1.5 Безповоротна фінансова  допомога 7  

 

1.6 Цільове фінансування 8  
1.7 Інші надходження/ благодійна допомога 9 6,300

 

10  

 

 

 

Всього:  Залишок + прибутки  ( 1 + 2 ) 11  

11971,16

*Рахунки та субрахунки звіту можуть не співпадати з рахунками та субрахунками  профспілкової організації

 

Таблиця 3

Виконання профспілкового бюджету (Витрати)

 

( грн.)

№ п/п Найменування статей  витрат Код рядка Виконання з початку року
1 2 3 4
1
1 Витрати організації профспілки – всього 2 10196,62
1.1 Загальні витрати в тому числі

Культурно-масова робота, всього*

3 7331,97
в т. ч. за рахунок профвнесків 4  
в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культурно-просвітних установ, всього 5  
в т.ч. за рахунок профвнесків 6  
Фізична культура та спорт, всього 7  
в т. ч. за рахунок профвнесків 8  
в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культ-просвітних установ, всього 9  
в т.ч. за рахунок профвнесків 10  
Профспілкові виплати (матеріальна допомога) членам профспілки 11 818,5
Профспілкові виплати (заохочення профспілкового активу) 12  
1.2.Витрати на утриман. профорга-

нів

Адміністративно-господарські та організаційні витрати, всього 13 1040,4
з них заробітна плата з нарахуваннями, всього 14  
Адмін.господарські та орг. витрати РО 15  
з них зарплата з нарахуваннями в РО 16  
Адмін. госп. та організ.. витрати ПК в т.ч  з/плата 17  
1.3.Відраху-

вання внес-

ків згідно Статуту

Відрахування від членських профспілкових внесків, всього 18  
в т.числі: обласній організації  профспілки 19  
ЦК профспілки/посл.банку 20 1005,75
Первинним профспілковим організаціям 21  
1.4.Витрати що не суперечать

 Статуту

Безповоротна фінансова допомога 22  
Цільове фінансування 23  
Інші витрати 24  
Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду   – 31.12.2018 р. 25 1774,62

*) в т.ч. на оздоровлення членів профспілки ______грн.; на оздоровлення дітей ______грн.

на  навчання профактиву _____ грн.

 

Довідково: Дані про прострочену кредиторську заборгованість

 працівникам профспілкових організацій

 

№ п/п Назва профспілкової організації Всього штат.прац.

ЗАБОРГОВАНО:

К-сть працівн. Сума(грн.)
1 Обласна профспілкова організація
2 Районні профспілкові організації
3 Первинні профспілкові організації
РАЗОМ:

 

Таблиця 4

Зведений баланс на 31 грудня 2018 року

                                                                                                                                                                 ( грн.)

Номера рахунків Найменування рахунків та субрахунків Код рядка Сума (грн.) Номера рахунків Найменування рахунків та субрахунків Код рядка Сума

(грн.)

Раху-

нок

Суб -рахунок Раху­нок Суб-

рахунок

1 2 3 4 6 7 8 9
10 103 Основні засоби 1 13 131 Знос основних засобів 27
105 2
106 3
109 4 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 28
11 111 інші необоротні матеріальні активи 5
112 6
12 122 Нематеріальні активи 7 133 Знос нематеріальних активів 29
125 8
16 163 Довгострокова дебіторська заборгов. 9 44   Нерозподілений прибуток поточного року 30 1774,62
20 203 ТМЦ Паливо 10
207 Запасні частини 11 480   Залишок бюджетних

коштів минулих років

31
209 Інші матеріали 12
22   Малоцінні та швидкозн.предмети 13 48   Цільове фінансування і цільові надходження 32
28   Товари 14
30 301 Каса в націон. валюті 15 1596,75 64   Розрахунки за податками до бюджету 33
31 311 Поточні рахунки в національній валюті 16 177,87
313 Інші рахунки в банку в національній валюті 17 65   Розрахунки за страхуванням 34
33   Інші кошти 18
37 372 Розрахунки з підзвітними особами 19 66   Розрахунки з оплати праці 35
377 Розрахунки з іншими дебіторами 20
378 Розрахунки з підвідомч.організаціями 21 68 682 Внутрішні розрахунки 36
64   Розрахунки з податками до бюджету 22
65   Розрахунки за страхуванням 23 685 Розрахунки з іншими кредиторами 37
66

 

 

 

Розрахунки з оплати праці 24

 

 

 

Інші поточні зобов’язання 38

 

480   Перевитрати по бюджету (дефіцит) на кінець року 25 69   Доходи майбутніх періодів 39
БАЛАНС 26 1774,62 БАЛАНС 40

 

Довідково:

1.      Кількість працюючих на підприємствах  галузі   всього

з них членів профспілки(без пенсіонерів, студентів та учнівської молоді)

_____________ чол.

_____________ чол..

–          у т.ч. сезонних працівників, членів профспілки _____________ чол..
   Окремо:                     • непрацюючих пенсіонерів    – членів профспілки _____________ чол.
                                      • студентів та учнівської молоді    – членів профспілки  _____170_____чол.
2.Середня з/плата в організації  _____________грн.
3.Сума отриманих профвнесків на 1-го працюючого члена профспілки _____________ грн.